Algemene voorwaarden

Algemene Voorwaarden van CyberServ B.V., gevestigd te Ede.
Versie geldig vanaf 01-04-2018

1.0 Definities

CyberServ B.V. is een rechtspersoon, handelend onder de naam CyberServ B.V. kantoorhoudende aan
de Hogerhorst 11, 6714LA te Ede.

1.1 Voorwaarden voor de serviceverlening:

De aangeboden services mogen niet aangewend worden voor gebruik in strijd met de wet, openbare orde
of goede zeden. Het is ten strengste verboden materiaal dat in strijd is met de wet, weer te geven, te
versturen of op te slaan. Het aanbrengen van links naar sites die niet voldoen aan de voorwaarden is
tevens ten strengste verboden. Sites die bulk e-mail services verkopen of uitvoeren zijn niet toegestaan.

1.2 Onder strijd met de wet, openbare orde of goede zeden wordt mede verstaan:

  •  Onrechtmatig gebruikt materiaal waar copyright op rust, wat valt onder een handelsmerk of wat
    auteursrechtelijk is.
  • Materiaal dat door CyberServ B.V. wordt beoordeeld als bedreigend, discriminerend, obsceen, of op
    enigerlei andere wijze als aanstootgevend wordt gezien.
  • Sites die illegale activiteiten promoten of illegale inhoud bevatten, die schade aan onze servers of
    andere servers op het internet kunnen toebrengen.

1.3 Voorbeelden van niet toegestane inhoud, links, handelingen en/of gedragingen:

  • Pirated software
  • Hacker programma’s of archieven
  • Warez sites
  • MP3 waarop men zelf geen rechten heeft
  • IRC bots
  • Inhoud, handelingen en/of gedragingen die in strijd zijn met de Nederlandse wet
  • Het ongevraagd, of overmatige sturen van e-mails
  • Het wederrechtelijk inbreuk maken op auteursrechtelijk beschermde werken
  • Het verspreiden van kinderpornografie, seksuele intimidatie of het op andere wijze lastig vallen van personen via een account op onze servers.
  • Het bewust of onbewust overbelasten van de server
  • Het wederrechtelijk binnendringen in andere computers en/of computersystemen op het internet

1.4 Gebruiksregels:

  • Elke account heeft zijn eigen cgi-bin directory. Wij behouden ons het recht voor zonder enige
    waarschuwing CGI scripts te deactiveren die de normale server werking beïnvloeden.
  • IRC of IRC bots zijn niet toegestaan op onze servers.
  • Onze servers mogen niet de bron, bemiddelaar, of het aankomstpunt zijn bij spam, flames, of mail
    bommen.
  • Elke poging om de servers aan te vallen of hoe dan ook onstabiel te maken is strikt verboden.
  • Mirror sites
  • Distributie punten
  • Elke site met als primair doel file distributie

1.5 Traffic (dataverkeer) regels:

Wanneer vermeldingen onder “Voorbeelden van niet toegestane inhoud en/of links” en/of onder
“Gebruiksregels” worden genegeerd zal CyberServ B.V. elke aangesproken GB dataverkeer in rekening
brengen tegen een tarief van € 1,00 per GB.
Indien de toegestane hoeveelheid dataverkeer wordt overschreden zal dit per aangesproken GB in
rekening worden gebracht, de prijs per GB is € 0,50. Echter, alvorens tot het in rekening brengen wordt
overgegaan, wordt de klant eerst gecontacteerd om de mogelijkheid te bespreken om te upgraden naar
een groter pakket. Indien de klant toestemt met upgraden, worden de te veel verbruikte GB’s niet in
rekening gebracht.

1.6 Toegang:

Alle services verbonden aan onze accounts zijn alleen beschikbaar voor personen direct verbonden met
het account.

1.7 Aansprakelijkheid:

CyberServ B.V. kan op geen enkele wijze aansprakelijk gesteld worden voor eventuele schade die wordt
geleden door een klant of een derde ten gevolge van enig doen of nalaten van de zijde van CyberServ
B.V. of een bedrijf dat door CyberServ B.V. is ingeschakeld.

CyberServ B.V. kan niet aansprakelijk gesteld worden voor schade die wordt geleden door derden ten gevolge van enige klant van CyberServ B.V.

CyberServ B.V. is derhalve ook niet aansprakelijk voor enige indirecte schade, vervolgschade daarbij
inbegrepen, noch is CyberServ B.V. gehouden tot vergoeding van bedrijfsschade, winstderving, schade
als gevolg van uitval en/of onbereikbaarheid van het internet noch schade ontstaan door het uitlekken van
vertrouwelijke gegevens.

CyberServ B.V. accepteert derhalve ook geen aansprakelijkheid voor problemen, schade en eventuele
kosten die voortvloeien uit het zogenaamde millennium-probleem (in de breedste zin van het woord ), en
deze kunnen geen aanleiding vormen tot beëindiging van het abonnement door de abonnee.

1.8 Betaling:

Alle betalingen dienen te geschieden middels automatische incasso, tenzij anders afgesproken met de
opdrachtgever, dan geldt een betalingstermijn van 14 dagen na factuurdatum. Alle accounts worden per
jaar gefactureerd tenzij expliciet anders vermeld.

Indien betalingen niet op tijd worden voldaan of indien geïncasseerde bedragen weer terug worden
geboekt zal een bedrag van € 32,50 in rekening worden gebracht voor de administratieve
werkzaamheden. Indien het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen is voldaan zal het account en/of dienst na 2 herinneringen en 1 aanmaning worden geblokkeerd.

2.0 Contractduur, stilzwijgende verlenging:

De overeenkomst ten aanzien van de domeinregistratie en het hostingaccount wordt aangegaan voor
een periode van 1 jaar met daarna stilzwijgende automatische verlenging per 1 maand, tenzij contractueel
anders is overeengekomen met de klant.

Bij tussentijdse beëindiging is er geen restitutie van de betaalde gelden ten behoeve van de registratie van de domeinnaam en/of het hostingaccount.

Opzeggingen dienen minstens 1 maand voor een automatische verlenging plaats te vinden. Voor de opzegging van
domeinnamen en/of hostingaccounts geldt dat deze geschiedt via het klantenpaneel, of schriftelijk via e-mail naar support@cyberserv.nl.

2.1 Weigering en maatregelen:

  • Wij reserveren het recht bekende spammers te weigeren of af te sluiten.
  • Wij hebben het recht een service te weigeren of stop te zetten als wij dat nodig achten.
  • Het account van degene die deze voorwaarden overtreedt kan per direct afgesloten worden en de eigenaar kan een boete van minimaal € 250,- per incident verwachten.
  • Bij elke vorm van een overtreding wordt het account zonder vergoeding van enige aard beëindigd.
  • Wij behouden ons het recht voor om nadere regels te stellen voor het gebruik van onze services.

3.0 E-mail en nieuwsbrieven

CyberServ B.V. behoud zicht het recht voor verzending van e-mail naar haar opdrachtgevers zoals
nieuwsbrieven.
Op al onze overeenkomsten zijn de bovenstaande voorwaarden van toepassing, tenzij uitdrukkelijk anders
overeen wordt gekomen.
CyberServ B.V. houdt zich het recht voor elke service zonder voorgaande waarschuwing stop te zetten als
zij dit nodig acht. De algemene voorwaarden zijn van toepassing op alle diensten en transacties van
CyberServ B.V. . Een opdrachtgever die van één of meerdere van onze diensten gebruik maakt,
aanvaardt daarmede de toepasselijkheid van deze voorwaarden.
CyberServ B.V. houdt zich het recht voor om wijzigingen in de voorwaarden door te voeren.

BIJLAGE Gegevensverwerking

Artikel 1 – Definities

De namen en begrippen in deze Bijlage die met een hoofdletter worden geschreven,
hebben de hiernavolgende betekenis:

1.1 Persoonsgegevens: alle informatie over een geïdentificeerde of een identificeerbare natuurlijk
persoon;
1.2 Verwerken: een bewerking of een geheel van bewerkingen met betrekking tot Persoonsgegevens of
een geheel van Persoonsgegevens, al dan niet geautomatiseerd uitgevoerd, zoals het verzamelen,
vastleggen, ordenen, structureren, opslaan, bijwerken of wijzigen, opvragen, raadplegen, gebruiken,
verstrekken door middel van doorzending, verspreiden of op ander wijze ter beschikking stellen, aligneren
of combineren, afschermen, wissen of vernietigen van gegevens;
1.3 Privacywetgeving: alle toepasselijke wet- en regelgeving op de verwerking van persoonsgegevens –
doch niet beperkt tot – de Algemene Verordening Gegevensbescherming;
1.4 Datalek(ken): een inbreuk in verband met persoonsgegevens, oftewel iedere inbreuk op de beveiliging
die per ongeluk of op onrechtmatige wijze leidt tot de vernietiging, het verlies, de wijziging of de
ongeoorloofde verstrekking van of de ongeoorloofde toegang tot doorgezonden opgeslagen of anderszins
verwerkte gegevens.
1.5 Verwerkingsverantwoordelijke: Klant, zijnde de (rechts)persoon die (alleen of samen met anderen) het
doel en de middelen voor de Verwerking van persoonsgegevens vaststelt en op basis van
Privacywetgeving verplicht is de waarborgen te treffen die bij die Verwerking nodig zijn;
1.6 Verwerker: CYBERSERV B.V., zijnde de (rechts)persoon die ten behoeve van de
Verwerkingsverantwoordelijke Persoonsgegevens verwerkt;
1.7 Sub-verwerker: de (rechts)persoon die op zijn beurt ten behoeve van CYBERSERV B.V.
Persoonsgegevens verwerkt;
1.8 Overeenkomst: de tussen Partijen gesloten Overeenkomst ter zake de dienstverlening van
CYBERSERV B.V. aan Klant, waarvan deze Bijlage een bijlage vormt;

Artikel 2 – Onderwerp

2.1 CYBERSERV B.V. zal bij of in verband met de uitvoering van haar Diensten Persoonsgegevens
verwerken in opdracht van Klant.
2.2 Op basis van Privacywetgeving wordt Klant in deze hoedanigheid aangemerkt als
Verwerkingsverantwoordelijke van de Verwerking van de Persoonsgegevens en CYBERSERV B.V. als
Verwerker. Deze Bijlage bevat de voorwaarden en condities van deze Verwerking van Persoonsgegevens
door CYBERSERV B.V..

Artikel 3 – Verplichtingen CYBERSERV B.V.

3.1 CYBERSERV B.V. verwerkt Persoonsgegevens uitsluitend voor zover nodig bij of in verband met de
uitvoering van de tussen Partijen gesloten Overeenkomst. De Verwerking van Persoonsgegevens door
CYBERSERV B.V. gebeurt op een behoorlijke en zorgvuldige wijze, conform Privacywetgeving en
conform de (schriftelijke) instructies van Klant. Klant staat er voor in dat door haar gegeven instructies in
overeenstemming zijn met Privacywetgeving.

Artikel 4 – Sub-verwerkers

4.1 CYBERSERV B.V. is gerechtigd om bij de Verwerking van de Persoonsgegevens Sub-verwerkers in te
schakelen, mits CYBERSERV B.V. ervoor zorg draagt dat in te schakelen Sub-verwerkers tenminste
dezelfde verplichtingen op zich nemen als op CYBERSERV B.V. rusten op basis van deze Bijlage.
4.2 CYBERSERV B.V. blijft in deze verhouding aanspreekpunt van Klant.

Artikel 5 – Doorgifte van Persoonsgegevens

5.1 CYBERSERV B.V. zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar een land buiten de Europese
Economische Ruimte, mits dat land een passend beschermingsniveau waarborgt en het voldoet aan de
overige verplichtingen die op haar rusten op grond van deze Bijlage en Privacywetgeving.
5.2 CYBERSERV B.V. zal Persoonsgegevens slechts doorgeven naar de Verenigde Staten op basis van
een EU-modelcontract of aan bedrijven gecertificeerd door de US Department of Commerce op basis van
het Privacy Shield.

Artikel 6 – Beveiliging

6.1 CYBERSERV B.V. zal zich inspannen voldoende passende technische en organisatorische
maatregelen te nemen om de servers (hardware) en de daarop opgeslagen Persoonsgegevens te
beveiligen tegen verlies en tegen enige vorm van onrechtmatige Verwerking. Deze maatregelen
garanderen, rekening houdend met de stand van de techniek, de uitvoeringskosten, een passend
beveiligingsniveau gelet op de risico’s van de Verwerking en de aard, omvang en context van de te
beschermen Persoonsgegevens.
6.2 Klant is zelf verantwoordelijk voor het treffen van passende technische en organisatorische
beveiligingsmaatregelen ten aanzien van de gebruikte software en applicaties.

Artikel 7 – Meldplicht

7.1 Om Klant in staat te stellen aan de wettelijke Meldplicht Datalekken te voldoen, stelt CYBERSERV
B.V. Klant onverwijld nadat zij kennis heeft genomen van een Datalek, hiervan op de hoogte. Deze
kennisgeving als omvat een omschrijving van: • het Datalek; • de aard van de inbreuk (o.a. kopiëren,
veranderen, verwijderen, diefstal, onbekend); • wanneer het Datalek heeft plaatsgevonden; • de
technische maatregelen die door CYBERSERV B.V. zijn getroffen om de inbreuk te stoppen en
toekomstige inbreuken te voorkomen.
7.2 CYBERSERV B.V. verstrekt op verzoek van Klant nadere informatie over het Datalek, voor zover
noodzakelijk voor Klant om aan haar wettelijke verplichtingen inzake melding aan de Autoriteit
Persoonsgegevens en Betrokkenen te voldoen.
7.3 CYBERSERV B.V. kan op basis van de Telecommunicatiewet de verplichting hebben om
(beveiligings)incidenten en Datalekken zelfstandig te melden bij het Loket Meldplicht Telecomwet.

Artikel 8 – Rechten van Betrokkene(n)

8.1 Rekening houdend met de aard van de verwerking, verleent CYBERSERV B.V.
Verwerkingsverantwoordelijke voor zover mogelijk, bijstand bij het vervullen van diens plicht om
verzoeken om uitoefening van de in hoofdstuk III AVG vastgestelde rechten van de Betrokkene(n) te
beantwoorden, door middel van passende technische en organisatorische maatregelen.
8.2 CYBERSERV B.V. stelt Klant onverwijld in kennis van een verzoek(en) van Betrokkenen direct gericht
aan CYBERSERV B.V.. CYBERSERV B.V. zal erop toezien dat door haar ingeschakelde sub-Verwerkers
niet zelfstandig reageren op verzoeken als bedoeld in artikel 8.1 van deze Verwerkersovereenkomst,
tenzij hiertoe schriftelijk instructie is afgegeven.

Artikel 9 – Data protection impact assessement

9.1 CYBERSERV B.V. verleent Klant voor zover mogelijk bijstand bij het uitvoeren van een data protection
impact assessement door het beschikbaar stellen van alle relevante informatie om het effect van de
beoogde verwerkingsactiviteiten op de bescherming van Persoonsgegevens te kunnen beoordelen.

Artikel 10 – Audits

10.1 Indien de door CYBERSERV B.V. beschikbaar gestelde informatie en documentatie de naleving van
deze Verwerkersovereenkomst door CYBERSERV B.V. onvoldoende aantonen, heeft klant het recht om
een audit uit te (laten) voeren. De kosten van de audit worden door Klant gedragen.
10.2 Een door Klant geïnitieerde audit vindt uiterlijk twee weken na voorafgaande aankondiging, voorzien
van een omschrijving van de onderdelen waarop de audit ziet en het proces, eens per jaar plaats.
10.3 Verwerker zal aan de audit meewerken en alle voor de audit redelijkerwijs relevante informatie,
inclusief ondersteunende gegevens zo tijdig mogelijk en binnen een redelijke termijn, ter beschikking
stellen. Partijen zullen de uitkomst van de audit in onderling overleg beoordelen.

Artikel 11 – Geheimhouding

11.1 CYBERSERV B.V. verplicht zich, onvoorwaardelijk en onherroepelijk, tot geheimhouding tijdens en
na beëindiging van deze Overeenkomst van alle Persoonsgegevens waarvan zij het vertrouwelijke
karakter kent of redelijkerwijs kan vermoeden.
11.2 CYBERSERV B.V. staat er voor in dat personen in dienst van of werkzaam voor CYBERSERV B.V.
en (mogelijk) toegang hebben tot Persoonsgegevens, gebonden zijn aan de in dit artikel omschreven
verplichting tot geheimhouding en zich onthouden van het kopiëren, doorgeven, overdragen of anderszins
verspreiden van Persoonsgegevens aan derden.
11.3 Deze verplichting geldt slechts niet indien en voor zover openbaarmaking is geboden op grond van
de wet en/of rechterlijke uitspraak, in welk geval de te openbaren informatie zo beperkt mogelijk zal
worden gehouden.

Artikel 12 – Aansprakelijkheid

12.1 Indien CYBERSERV B.V. tekortschiet in de nakoming van de verplichting uit deze
Verwerkersovereenkomst kan Klant CYBERSERV B.V. in gebreke stellen. Ingebrekestelling geschiedt
schriftelijk, waarbij aan CYBERSERV B.V. een redelijke termijn wordt gegund om alsnog haar
verplichtingen na te komen.
12.2 CYBERSERV B.V. is aansprakelijk op grond van het bepaalde in artikel 82 AVG, voor schade of
nadeel voortvloeiende uit het niet nakomen van deze Verwerkersovereenkomst. Deze aansprakelijkheid is
beperkt tot het bedrag genoemd in artikel 1.7 van de Algemene Voorwaarden.
12.3 Partijen vrijwaren elkaar over en weer voor alle aanspraken van derden (waaronder begrepen boetes
van Autoriteiten) ter zake een handelen of nalaten in strijd met Privacywetgeving van de andere Partij.

Artikel 13 – Duur en beëindiging

13.1 De verplichtingen van CYBERSERV B.V. uit hoofde van deze Bijlage duren ook ná beëindiging van
de Overeenkomst onverminderd voort, indien en voor zover CYBERSERV B.V. nog toegang heeft tot
Persoonsgegevens.
13.2 Bij beëindiging van de Overeenkomst is Klant zelf verantwoordelijk voor het exporteren van
persoonsgegevens. Dertig (30) dagen na beëindiging of ontbinding van de Overeenkomst zal
CYBERSERV B.V. de aanwezige data en Persoonsgegevens op haar servers en (back-up)systemen
verwijderen.
13.3 CYBERSERV B.V. kan afwijken voor zover ten aanzien van bepaalde Persoonsgegevens sprake is
van een voor haar geldende wettelijke bewaartermijn (waaronder de Wet Bewaarplicht
Telecommunicatiegegevens) of voor zover dat noodzakelijk is om tegenover Klant de nakoming van haar
verbintenissen te bewijzen.